Vedtægter

Nedenfor findes foreningens vedtægter.

§ 1 Navn og formål
Foreningens navn: Foreningens navn er Fredericia Esport og er hjemhørende i Fredericia kommune.
Foreningens binavn(e): Fortress er navnet vi anvender til vores academy- og elite-hold.
Da der er flere hold under det navn, vil de kunne kategoriseres forskelligt; Eks: “Fortress Academy”
Foreningens formål: At give vores medlemmer mulighed for udøvelse af esport, i forskellige spil og på forskelligt niveau – samt socialt samvær med foreningens øvrige medlemmer.
Værdierne er: Fællesskab, sundhed, ambitioner og ansvar

§ 2 Aktiviteter
Foreningens aktiviteter gennemføres i lokaler beliggende i Fredericia kommune, der lejes eller stilles til rådighed af Fredericia kommune eller private aktører.

§ 3 Driften
Foreningens drift gennemføres ved hjælp af medlemskontingenter, tilskud, overskud fra arrangementer, samt fonds- og sponsorstøtte.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer personlig hæftelse medmindre der handles uansvarligt eller uagtsomt.

§ 4 Regnskabsåret
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5 Daglig ledelse og tegningsret
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, et menigt medlem, udvalgsformand, samt to suppleanter. Formanden, næstformanden og kassereren skal være over 18 år.
Foreningen tegnes af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Foreningen kan godkende, at enkeltpersoner kan få betalingskort der ikke kan overtrækkes, tilknyttet separate konti.
Hele bestyrelsen har kig-adgang til konti.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog første gang kun for en etårig periode. Med undtagelse af udvalgsformanden.
Alle afdelinger i Fredericia Esport skal vælge en udvalgsrepræsentant. Udvalgsformanden vælges demokratisk imellem udvalgsrepræsentanter ved almindelig afstemning. Udvalgsformænd vælges for et år ad gangen. Udvalgsformanden skal vælges efter ordinær generalforsamling. Udvalgsformanden deltager automatisk i bestyrelsen.

§ 6 Præmier
Foreningen vil, som udgangspunkt, ikke tage del i præmier eller sidegevinster, hverken hardware eller penge.
I særlige tilfælde, ved turneringer hvor der er meget store omkostninger ved deltagelse for foreningen, vil vi kunne lave særlige aftaler, både med hold og enkelte spillere, omkring eventuel dækning af disse omkostninger, såfremt der vindes store beløber. Foreningen vil maksimalt kunne få del som én ekstra spiller af en monetær gevinst.
Der kan være egenbetaling for et medlem i forbindelse med deltagelse i turneringer, LAN-events, ligaer og meget andet, både på entré, transport, kost og logi.
Man skal være fyldt 16 år førend man må modtage pengepræmier.

§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Der afholdes generalforsamling hvert år i første kvartal, første gang i 2020. Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel, indkaldelse sker på www.fredericiaesport.dk og ved mail direkte til medlemmerne.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen/Formanden aflægger beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Forelæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 suppleanter. 7. Valg af revisor samt suppleant for denne.
8. Evt.
Alle beslutninger træffes ved skriftlig afstemning såfremt et medlem ønsker dette. Bestyrelsen konstituere sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. For medlemmer under 15 år overdrages stemmeretten til en forældre/værge. Hver fremmødt kan kun stemme én gang. Opstillere til bestyrelsen melder sig min. 1 time før generalforsamlingen finder sted til foreningens formand eller næstformand.
Der kan, til enhver tid, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis eks. 1/4 af medlemmerne anmoder om dette skriftligt til bestyrelsen eller hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette.

§ 8 Optagelse af medlemmer
Alle kan ansøge om medlemskab. Målgruppen fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen har fuld ret til at kunne afvise et ansøgende medlem. Eks. hvis ansøgende medlem har en historik, der synes upassende i foreningens rammer og værdisæt.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen.
Der kan ekskluderes hvis der er restance i medlemskontingentet på mere end én måned.
Hvis medlemmet opfører sig på en sådan måde, at foreningens værdisæt overtrædes,
kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Står et medlem til ekskludering har medlemmet ret til at blive hørt ved først kommende generalforsamling.

§ 9 Medlemmers yderligere udgifter
Der kan være hel eller delvis egenbetaling for et medlem i forbindelse med deltagelse i turneringer, LAN-events, ligaer og meget andet,. Eks. på entré, transport, kost og logi.

§ 10 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 11 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen skal vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ekstraordinær generalforsamling.
Procedure i øvrigt i henhold til § 7.
Ved foreningens opløsning skal eventuel formue anvendes til almennyttige formål til børn og unge i Fredericia. – Nærmere bestemt på generalforsamlingen i forbindelse med opløsningen. Formuen kan under ingen omstændigheder tilfalde enkelt personer.